Logo-White

Användarvillkor 

Dessa användarvillkor skall tillämpas vid all användning och återförsäljning av publiceringssystemet Yodo, www.yodo.se. (nedan gemensamt kallade ”Yodo” respektive ”Användaren”). Genom att använda Yodo godkänner Användaren dessa användarvillkor. Som Användare räknas slutkund, återförsäljare samt anställd eller inhyrd personal som arbetar i eller är med och utvecklar systemet.

Rättigheter till materialet på Yodo
Allt innehåll på Yodo, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara med därtill hörande funktioner, skyddas av Yodos upphovsrätt. Allt innehåll ägs i lika delar av Precis Reklam AB och Dreamscape Interactive.

Användaren är införstådd med att Yodo innehåller material och funktionalitet som ägs av Yodo eller tredje part och att detta är immaterialrättsligt skyddat genom upphovsrätt och databasrättigheter. Dessa rättigheter är skyddade i alla former, såväl media och tekniker som existerar nu eller som utvecklas i framtiden. Användaren får inte sälja, överföra, sprida, reproducera eller offentligt förevisa innehållet utan medgivande av Yodos representant. Användandet av innehållet på någon annan webbplats eller i annat nätverk är förbjudet. Användaren får följaktligen inte kopiera eller anpassa någon html-kod eller designelement som Yodo använder för att utforma och driva sina eller andras sidor. Otillbörligt utnyttjande av innehållet innebär upphovsrättsintrång eller annat intrång i Yodos immateriella rättigheter. Överträdelse av detta medför ett vite av ett basbelopp per registrerad användare av systemet vid tidpunkten för att detta noteras samt påtalas.

Yodo förbehåller sig rätten att ändra dessa Användarvillkor. Yodo kommer att underrätta Användaren om ändringar i Användarvillkoren genom att anslå dessa på Yodo eller på annat lämpligt sätt. En ny eller ändrad version av dessa Användarvillkor träder i kraft på och gäller för all användning av Yodo från den dag ändringen anslogs på Yodo. Genom att använda Yodo efter att Användaren blivit informerad om sådana ändringar, accepterar Användaren dessa ändringar oavsett om Användaren granskat dessa eller ej.

Användare som registrerar sig på Yodo kommer att behöva uppge viss information, såsom en giltig e-postadress och information avseende betalningsrutiner. Yodo kommer dock inte att lämna ut personuppgifter utan Användarens godkännande om detta inte är ett uttryckligt krav enligt gällande lagar och regler.

Yodo förbehåller sig rätten att visa Användarens information och reklam från tredje man i det fall det kan ha ett relevant värde för Användaren eller tjänsten som helhet.


Användarens ansvar och förpliktelser
Användaren ansvarar till fullo för sin egen information och att användandet av denna i publiceringssystemet.

Användaren ansvarar för att registreringsinformation och lösenord är och förblir konfidentiellt. Användaren skall omedelbart meddela Yodo om någon otillåtet använt Användarens konto eller uppgifter.

Användaren förbinder sig att inte använda sin webbplats för att skicka, publicera, förvara, förstöra eller länka till material 1) om det bryter mot någon lag, 2) om det på något sätt gör intrång i upphovsrätt (enligt punkten ovan) eller annan immaterialrätt eller bryter mot regler för integritet, offentlighet eller andra rättigheter, eller 3) om det på något sätt är kränkande, stötande, hotfullt, obscent, är av sexuell eller erotisk karaktär eller enligt Yodos bedömning ej är förenligt med verksamheten eller bryter mot gällande lagstiftning.

Användaren får inte ändra, publicera, vidarebefordra, distribuera, förevisa eller delta i överlåtelse eller försäljning, vidareutveckla eller på annat sätt kommersialisera (exempelvis i tryckt form, på annan webbsida eller annan plattform), vare sig helt eller delvis, något av innehållet på Yodo utan att i förväg ha erhållit Yodos skriftliga samtycke. Användaren har ingen äganderätt till material som nedladdats från Yodo annat än det material som hör till Användarens egen webbsida och har laddats upp av användaren själv.

Användaren förbinder sig att inte göra intrång i eller försöka göra intrång i Yodos datasystem eller att använda andras uppgifter eller logga in på en server eller ett konto som inte är avsett för denna användare, eller att tillåta en tredje man att använda lösenord för obehörigt bruk av skyddade sidor.

Användaren förbinder sig att inte överföra något material till Yodo som kan innehålla virus eller något annat program som kan begränsa funktion i mjuk- eller hårdvara. Användaren är ansvarig för och skall ersätta Yodo för eventuella skadeståndsanspråk som riktas mot Yodo till följd av Användarens avsiktliga eller grovt vårdslösa underlåtenhet att iaktta denna skyldighet.


Yodos ansvar och förpliktelser
Yodo är ett publiceringssystem för extern och intern kommunikation. Yodo kontrollerar inte publicerat material. Då det är svårt att säkert identifiera personer via internet kan Yodo inte garantera att alla är de som de utger sig för att vara. Yodo har därför inget som helst ansvar vid en eventuell konflikt mellan användare och avsändare samt tredje part.

Yodo friskriver sig från juridiskt ansvar och har inte löpande kontroll över information från andra användare som görs tillgängligt via Yodo. Yodo utgår ifrån att Användaren använder sitt sunda förnuft och följer gällande lagstiftning vid användande av Yodo och bedömer materialet utifrån detta.

Yodo garanterar inte en helt avbrottsfri tillgång av Yodo och kan inte heller hållas ansvarig för avbrott i tillgängligheten eller haveri på Yodo som förorsakas av händelser utanför Yodos kontroll. Ej heller ansvarar Yodo för Användarens eventuella förlust av data och de kostnader som kan uppstå till följd av händelser utanför Yodos kontroll.

Yodo äger rätt att, efter eget gottfinnande och utan plikt att meddela Användaren i förväg, upphöra med, modifiera eller förändra Yodo, utan att detta grundar någon skadeståndsskyldighet gentemot Användaren.

Yodo bär inget ansvar för kunders, leverantörers/återförsäljares eller användares (hemsidebesökare, mottagare av nyhetsbrev mfl.) handlingar eller publicerade material, vare sig i eller utanför Sverige. All publicering sker på Användarens eget ansvar.


Ansvarsbegränsning
Yodo, dess leverantörer eller någon tredje part omnämnd på Yodo ansvarar inte i något fall för vare sig direkt eller indirekt skada, ekonomisk förlust, förlust av information eller andra följdskador som uppkommit på grund av användning av Yodos system eller relaterade tekniska komponenter, vare sig den är aktiv eller passiv.

 

Force majeure
Yodo är inte ansvarig gentemot Användaren för fullgörande av skyldigheter som förhindras av omständigheter utanför dennes parts eller leverantörers kontroll, innefattande men inte begränsat till t.ex. krig, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brand, skada på utrustning som används, ändrade myndighetsbestämmelser, avbrott i den allmänna samfärdseln, innefattande exempel som energiförsörjning och datavirus i tjänsten, samt ändrad lagstiftning, import- eller exportförbud och andra förbud utanför parts kontroll.

 

Uppsägning och avstängning
Användare kan säga upp hela eller delar (moduler) av avtalet när som helst under en innevarande period (3 månader om inget annat avtalats). Ingen ytterligare kostnad debiteras då användaren avseende de uppsagda tjänsterna. Denne har då möjighet att spara ned sitt material den tid som återstår av perioden. Om så önskas kan hela materialet i form av text, foton och grafiska element sparas och exporteras mot kostnad.
Yodo förbehåller sig rätten att vidta alla nödvändiga rättsliga åtgärder, inklusive avstängning och radering av material, om Användaren bryter mot användarvillkoren, tillämplig lag, om Yodo inte kan verifiera registreringen samt om Användaren inte uppfyller sin del av villkoren för den ekonomiska ersättningen enligt löpande avtal.

 

Återförsäljare
Yodo erbjuder svenskregistrerade företag med F-skatt- och momsregistreringsbevis att bli återförsäljare för Yodos produkter och tjänster.
Som återförsäljare finns möjlighet till provision i form av fasta och löpande/återkommande intäkter. Provisionens aktuella form och storlek framgår vanligtvis på Yodos hemsida, www.yodo.se, men kan komma att variera över tid beroende på tillfälliga kampanjer, särskilda överenskommelser mellan återförsäljaren och Yodo m.m.

Återförsäljare har ej rätten att utan Yodos tillåtelse överlåta provisionsavtal/löpande provisioner till tredje part. Om återförsäljaren avvecklar eller överlåter sin verksamhet, alternativt avslutar sitt återförsäljarkonto hos Yodo, så tillfaller återförsäljarens kundregister normalt sett Yodo. Yodo har rätt att neka personer och företag att bli återförsäljare utan särskild anledning. Yodo har rätten att justera och att avsluta återförsäljarkonton samt återförsäljares kundregister, kunduppgifter, kundkonton, provisioner, samt de tjänster som återförsäljaren har sålt in till sina kunder. Yodo äger också rätten att flytta kunder från en återförsäljare till en annan.

Yodos återförsäljare har ej ensamrätt om kunder, utan flera återförsäljare kan sälja hemsidor och andra tjänster i Yodo till samma kund. Kunder/slutkunder kan också själva välja att skapa nya användarkonton via Yodo.se. Provisionen till återförsäljaren innefattar endast sådana tjänster som har registrerats i det kund-/användarkonto som är knutet till återförsäljaren, dvs. om kunden själv (eller någon annan) skapar ett nytt användarkonto via Yodo.se, så tillfaller ingen provision från detta konto återförsäljaren.

 

E-post

E-post erbjuds sedan april 2020 som en tilläggstjänst i Yodo1, för en grundläggande månadskostnad samt en kostnad per e-postkonto (5GB lagringsutrymme) och en tilläggskostnad per extra GB utrymme (se aktuell prislista). För att kunna använda den e-posttjänst som Yodo tillhandahåller via GleSYS, krävs att Användaren har ett registrerat domännamn (t.ex. .se/.com/.org..), samt att detta är korrekt konfigurerat med DNS (MX)-pekare mot GleSYS mailservrar. Vid registrering av domännamn via Yodo.se så ställs detta normalt in automatiskt vid registreringen.

Driften av e-posttjänsten sköts av vår leverantör GleSYS Internet Services AB, på vilkas servrar e-posten lagras. Yodo kan ej hållas ansvariga för störningar, förlust av data eller dataintrång i e-posttjänsten eller andra tjänster som driftas av GleSYS eller andra, externa leverantörer. Eventuella problem med e-posttjänsten, som Yodo ej själva kan lösa, vidarebefordras istället till GleSYS egen tekniska support. Antalet e-postadresser och mängden lagringsutrymme som ingår i Användarens abonnemang kan komma att ändras av Yodo utan förvarning.

GleSYS Internet Services AB gör löpande backuper av e-post på sina e-postservrar, men som användare av e-posttjänsten kan du heller aldrig garanteras att backuper alltid finns tillgängliga eller går att återställa. Yodos rekommendation är att som Användare regelbundet ta egna säkerhetskopior av e-post med hjälp av sin e-postklient eller andra tekniska hjälpmedel.

[1] Kunder med abonnemang startade innan april 2020 behåller e-postfunktionen inkluderat i sin ordinarie abonnemangskostnad precis som tidigare, med totalt 5GB utrymme.

 

Personuppgifter och GDPR
Systemet hanterar personuppgifter enligt den nya förordningen GDPR som ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).
I systemet är det möjligt för var och en att enkelt kontrollera, justera samt att ta bort sina personuppgifter kopplade till personlig registerpost under "Mina sidor". Detsamma gäller för de personliga lösenord som är krypterade och endast kända för den enskilde individen. På begäran kan administratör redovisa samt ta bort personuppgifter enligt gällande lagstiftning.
All information om dig som person raderas då undantaget eventuella bokföringsuppgifter som hör till affärstransaktioner vilka regleras enligt bokföringslagen.
Kunder och återförsäljare som använder systemet ansvarar och förpliktar sig i sin tur att gentemot sina kunder och användare ta fullt ansvar genom att känna till dessa villkor samt att ha kunskap för att förvalta och administrera personuppgifter enligt villkoren ovan samt enligt Integritetspolicyn nedan och i övrigt enligt gällande lagstiftning.
Läs mer om GDPR på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

 

Integritetspolicy

De personuppgifter vi samlar in om dig är de du själv anger. Vilken information vi samlar in om dig beror på vilken eller vilka av tjänsterna i systemet du använder. Ansvarig för personuppgifterna är bolaget Precis Reklam AB, organisationsnummer 556302-9551.
Med hänvisning till lag avser vi nedan Dataskyddsförordningen, GDPR, och annan gällande svensk dataskyddslagstiftning.

Allmänt
Vi samlar endast in de personliga kontaktuppgifter som behövs för att ge dig åtkomst till din specifika kontoprofil vilket är inloggningsnamn i form av en personlig e-postadress. Övriga uppgifter är endast de du själv tillhandahåller för att tydliggöra din profil och identitet enligt de kriterier som förkommer i systemet.

Uppgifter om användning av webbplatser
När du besöker eller interagerar med systemets webbplatser, inklusive chattfunktion eller nyhetsbrev förbehåller vi oss rätten att använda automatisk datainsamlingsteknik för att samla in vissa uppgifter om dina aktiviteter. Det omfattar information om vilka länkar du klickar på, vilka sidor eller vilket innehåll du tittar på och hur länge samt annan liknande information och statistik om dina besök, till exempel responstider till innehåll, filhämtningsfel och besökslängd på vissa sidor. Denna information hämtas i förkommande fall in automatiskt med hjälp av cookies och webbsignaler samt med hjälp av spårningstjänster från tredje part. 

Användargenererat innehåll
Vi förbehåller oss rätten att i promotionsyfte använda visst innehåll, helt eller delvis, som du skapar och sedan delar genom att ladda upp det till systemets webbplatser. Det kan vara fotografier, videos, nyheter och dylikt.

Betalningsuppgifter och ekonomisk information
Systemet har inte tillgång till bankuppgifter såsom kreditkortsuppgifter, utan de handhas av anslutna bankleverantörer. Den information som kan behövas för att slutföra en beställning eller som du använder för att göra ett köp, till exempel betal- eller kreditkortsuppgifter (kortinnehavarens namn, kortnummer, sista giltighetsdag) eller andra former av betalningar. Oavsett metod hanterar vi betalningsinformation och ekonomiska uppgifter på ett sätt som överensstämmer med gällande lagar och standarder.

Insamling, ändamål och rättslig grund
För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig förutsätts att det föreligger en rättslig grund för detta, d.v.s. att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller en rättslig förpliktelse, eller att behandlingen görs efter en intresseavvägning eller sedan du lämnat ditt samtycke genom att godkänna systemets villkor samt integritetspolicy.

Kundtjänst och support
Då vi svarar på förfrågningar och andra ärenden hämtar vi ofta de kontaktuppgifter som finns om dig för att svara på frågor alternativt lösa problem.
Vi kan även använda dina personuppgifter för att ge dig information om varor eller tjänster som kompletterar vårt övriga utbud. Det kan vara genom e-post, annonser, SMS, telefonsamtal och postförsändelse enligt gällande lagstiftning.

Information till tredje part
Vi är mycket måna om att skydda dina personuppgifter och vi varken licensierar eller säljer dina personuppgifter till tredje part. Däremot kan vi komma att överföra, eller dela dina personuppgifter med närliggande bolag eller inom koncernen samt med utvalda tredje parter enligt nedan.

Tjänsteleverantörer
Med det menar vi utomstående företag som anlitas för att hjälpa oss bedriva vår verksamhet som webbutveckling, kundtjänst och ekonomitjänster och dylikt. Tjänsteleverantörer och deras personal har endast tillåtelse att använda dina personuppgifter för systemets räkning till de särskilda uppgifter som de har att utföra enligt anvisningar och agerar som personuppgiftsbiträden åt oss. De är skyldiga att hålla dina personuppgifter konfidentiella och säkra.

Juridiska orsaker
Om systemet eller dess tillgångar förvärvas av eller slås samman med ett annat företag, inklusive genom eventuell konkurs, kan vi komma att dela med oss av dina personuppgifter till någon av våra efterföljare. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till tredje part när det krävs enligt gällande lag, i samband med rättsliga förfaranden som till exempel svar på en begäran från behörig brottsbekämpande myndighet, för att skydda våra rättigheter, vår integritet, säkerhet, egendom eller allmänheten, eller för att genomdriva avtalsvillkor eller villkor för vår webbplats).

Lagringstid personuppgifter
I enlighet med gällande lagstiftning använder vi dina personuppgifter endast under så lång tid som krävs för att uppfylla de syften för vilka dina personuppgifter samlats in för att du skall kunna använda systemet eller för att iaktta tillämpliga rättsliga krav.

Personer som har tillgång till dina personuppgifter
Dina personuppgifter behandlas endast av behörig personal vid utförandet av deras arbetsuppgifter och beroende på de ändamål för vilka dina personliga uppgifter har samlats in.

Åtgärder i driftsmiljöer
Vi lagrar dina personuppgifter i driftsmiljöer som använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst. Vi följer gängse standarder för skydd av personuppgifter. Överföring av information via internet är inte helt säker. Vi gör mallt för att skydda dina personuppgifter men kan inte garantera maximal datasäkerheten vid överföring genom systemets webbplatser. Skulle vi upptäcka integritetsbrott meddelar vi dig och övriga kunder som berörts liksom Datainspektionen där så krävs enligt lag.

Åtgärder från dig
Det är viktigt att du själv också medverkar till att hålla dina personuppgifter säkra och trygga. Välj ett lösenord som är svårt att gissa för andra. Avslöja aldrig lösenordet för någon. Det är du som är ansvarig för att hålla lösenordet hemligt och för all användning av ditt konto. Använder du en delad eller publik dator måste du ovillkorligen se till att dina användaruppgifter inte sparas på datorn. Var noga med att logga ut från kontot varje gång du lämnar datorn. Notera att ditt lösenord är krypterat så det ersätts automatiskt av ett nytt krypterat om eller när du önskar detta vid inloggning till systemet och har glömt eller tappat bort ditt tidigare. 

Överföring av dina personuppgifter
Lagring och bearbetning av dina personuppgifter enligt ovan lagras också som en backup på en destination utanför ditt hemland men inom EU/EES med god dataskyddslagstiftning.

Cookies och liknande teknologier
Du kan ställa in din webbläsare på att blockera alla eller vissa cookies eller att meddela dig när en webbplats använder cookies. Systemets cookies accepterar du genom separat villkor när du loggar in i systemet via din webbläsare.

Rätt till tillgång
I enlighet med lag har du rätt att kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter systemet har om dig. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss. Vi kommer därefter att vilja säkerställa din identitet för att besvarar dina önskemål utan onödigt dröjsmål.

Ändring och borttagning av personuppgifter
På sätt och begränsat till vad som föreskrivs i lag kan du begära borttagning, rättelse eller ändring av dina personuppgifter samt neka till behandling av dina personuppgifter, begränsa användning och utlämnande av personuppgifter, få överfört de personuppgifter du lämnat till oss liksom att återkalla eventuella samtycken till behandling av dina personuppgifter. Observera att vi inte kan ta bort dina personuppgifter utan att samtidigt ta bort ditt användarkonto. Det kan krävas att vi behåller en del av dina personuppgifter efter att du begärt borttagning för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal. Det kan också vara tillåtet enligt gällande lag att vi behåller vissa personuppgifter för att tillgodose våra affärsbehov enligt bokföringslagen. 
Systemet har en särskild funktion för att du själv ska kunna granska och redigera de personuppgifter som du lämnat. Du måste kunna styrka din identitet genom att ange en giltig e-postadress för att få tillgång till kontoinformation och göra ändringar. Detta hjälper oss att förhindra obehörig åtkomst till ditt konto. Observera att alla uppgifter som lämnas till oss behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och i den utsträckning lagen tillåter.

Rätt till invändningar
Du har rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av berättigat intresse efter en intresseavvägning. Vi måste då, efter att du specificerat vilken behandling du invänder mot, visa att det finns intressen som väger tyngre. Du har likaså rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om du uppfattar att det görs på ett otillbörligt sätt.

Ändringar och justeringar i integritetspolicyn
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i integritetspolicyn. Om några väsentliga ändringar görs i integritetspolicyn informerar vi om detta i god tid innan ändringarna sker.

Klagomål
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande regelverk ber vi dig att snarast anmäla detta till oss så att vi kan åtgärda detta.

Tillämplig lag
Dessa användarvillkor skall tolkas i enlighet med svensk rätt och skall prövas av svensk domstol.

Kontakt
Har du frågor eller vill lämna synpunkter på våra villkoren och integritetspolicy, kontakta oss på: info@yodo.se eller ring oss på 026-511 000.

Senast uppdaterad 2023-01-09

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder endast cookies i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen. Du behöver godkänna detta som besökare. - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga